G.110  Bergerden

Projectbeschrijving
Het plan omvat de uitgifte van kavels voor glastuinbouw. Er is nog circa 30,5 ha gemeentelijk grondeigendom uitgeefbaar. Daarnaast is er een woonkavel en circa 1,3 ha grond die ruimtelijk onderdeel uitmaakt van het Agropark beschikbaar.

Wat hebben we gedaan in 2017
Het jaar 2017 was een overgangsjaar waarin de overgang van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Bergerden naar Lingewaard is vormgegeven. Het grondeigendom en de rechten en plichten zijn van de GR Bergerden naar Lingewaard overgegaan. Er is een woonkavel verkocht en er zijn gesprekken gaande met een aantal potentiële gegadigden voor tuinbouwgrond. Aannemelijk is dat in 2018 glastuinbouwgrond kan worden verkocht.

Afwijking van programmabegroting 2017: Ja, zie hierboven

Boekwaarde per 31-12-2017

€  6.475.765 N

Looptijd t/m

31-12-2025

Grondbeleid

Actief

Totaal uitgegeven kavels

Hectare

Totaal uit te geven kavels

Hectare

Raming nog te maken kosten

€ 3.476.178

Raming nog te realiseren opbrengsten

€ 6.580.383

Eindwaarde per 1-1-2017

Eindwaarde per 1-1-2018

€ 3.371.561 N

Verklaring verschil

Verliesverwachting

€ 3.371.561 N

Dekking

Voor dit verwacht verlies wordt een verliesvoorziening getroffen van € 3.371.600. Dit wordt gedekt door vrijval van de verliesvoorziening GR Bergerden.