Rekenkamercommissie, accountant en auditcommissie
De rekenkamercommissie heeft in 2017 twee onderzoeken afgerond, namelijk:

  • Meldingen openbare ruimte. Het rapport bevat vier aanbevelingen, waarvan twee zijn afgehandeld en twee deels zijn afgehandeld. Daarnaast zijn twee aangenomen amendementen uitgevoerd.
  • Invoering risicomanagement. Het rapport bevat twee aanbevelingen, die beide zijn afgehandeld.

Eind 2017 heeft de auditcommissie bepaald dat de aanbevelingen die voortvloeien uit de rapporten van de rekenkamercommissie van vóór 2017 als afgedaan kunnen worden beschouwd.

Via een aanbestedingstraject is Astrium Accountants benoemd als accountant voor de jaren 2017-2020.

In 2017 heeft de auditcommissie vier maal vergaderd. De volgende onderwerpen zijn besproken: aanbesteding accountant, beleid garantstellingen, managementletter, eindrapportage accountant, rekenkamerbrief jaarstukken 2016, vennootschapsbelasting, actualisatie controleverordening, motie aanpassing jaarstukken, Financiële verordening gemeente Lingewaard 2018, normenkader voor de accountant/jaarrekening 2017 en de p&c-cyclus 2018.

Onderzoek artikel 213a gemeentewet
Onderzoeksbureau Necker van Naem heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de ambtelijke ondersteuning. Met andere woorden: hoe ervaren de gemeenteraad en het college van B&W de  inspanningen van de medewerkers?
In september 2017 hebben wij u via een informatienota op de hoogte gesteld over de conclusies en aanbevelingen. Wij zijn direct gestart met het doorvoeren van de aanbevelingen.
Het onderzoek naar de kwaliteit en de wijze van afhandeling van brieven is door  capaciteitsgebrek doorgeschoven naar 2018.

Jaarrekening en jaarverslag, tussentijdse rapportages en IC-plan
Op 13 juli 2017 heeft Ernst & Young Accountants het verslag van bevindingen over de controle van de jaarrekening 2016 opgeleverd. De accountant heeft zowel over de getrouwheid (kloppen de cijfers en toelichtingen) als de rechtmatigheid (zijn de cijfers in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving) een goedkeurende controleverklaring afgegeven.

De accountant heeft de managementletter toegelicht in de vergadering van de auditcommissie van november 2017. De opmerkingen van de accountant, mits uitvoerbaar, voeren wij door in de loop van 2018.

In het sociaal domein gebruiken wij het landelijk accountantsprotocol om de financiële rechtmatigheid aan te tonen. Zorgaanbieders met een budgetplafond van € 20.000 of hoger dienen uiterlijk 1 april 2018 een accountantsverklaring te verstrekken. Dit betreft 56 zorgaanbieders, zijnde een dekking van 96% van het totale zorgbudget (€ 9,7 miljoen van € 10,1 miljoen). De overige zorgaanbieders wordt finale kwijting verleend (4%, zijnde € 400.000,-). Hierover hebben wij u via een informatienota op de hoogte gesteld.

In 2017 zijn twee tussentijdse rapportages aan uw raad voorgelegd. In beide rapportages zijn de budgetten bijgesteld aan de hand van een begrotingswijziging.

Het jaarplan interne controle (IC), inclusief de 22 deelplannen, is in overleg met de accountant tot stand gekomen. De IC is een continu proces en vindt plaats om de financiële rechtmatigheid van onze producten/diensten te verbeteren. Ook draagt de IC bij  aan de controle van de accountant.