Bezwaarschriften
In 2017 zijn 95 bezwaarschriften ingediend. Hiervan had ruim de helft (51 bezwaren) betrekking op het sociaal domein. In totaal zijn in 2017 87 bezwaarschriften behandeld, inclusief 8 bezwaarschriften uit 2016. Van de 87 behandelde bezwaarschriften zijn er na pre-mediation, extra toelichting en overleg 36 ingetrokken. Drie bezwaarschriften zijn doorgezonden naar een ander bevoegd orgaan.

De commissie van advies voor de bezwaarschriften heeft uiteindelijk 45 bezwaarschriften behandeld. In 3 gevallen is nog niet bekend hoe het bezwaar wordt afgehandeld en/of is behandeling nog aangehouden. Van de 45 bezwaarschriften heeft de commissie in 5 gevallen geadviseerd om het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. Reden hiervan is meestal dat het bezwaar te laat is ingediend, of dat het besluit niet voor bezwaar vatbaar is.
Bij de overige 40 bezwaren heeft de commissie in 11 gevallen geadviseerd om de bezwaren geheel of deels gegrond te verklaren. In de meeste gevallen werd derhalve geadviseerd om de bezwaren ongegrond te verklaren. Het college heeft in 3 gevallen de adviezen van de commissie niet overgenomen. Daarbij is het college geheel of deels contrair gegaan.

Geconstateerd wordt dat de bezwaren die door de commissie worden behandeld vaak toch de complexe gevallen zijn. Desondanks is de doorlooptijd van de bezwaarschriften korter dan in 2016. De gemiddelde doorlooptijd is nu 12,6 weken, ten opzichte van 14,5 weken in 2016. Daarmee komt de gemiddelde doorlooptijd weer dichtbij de wettelijke 12 weken termijn, zonder verdaging. De wettelijke termijn inclusief verdaging bedraagt 18 weken.

Omschrijving

Aantal 2017

Bezwaarschriften binnengekomen in 2017

95

Bezwaarschriften behandeld in 2017

87 (incl. 8 uit 2016)

Bezwaarschriften doorgeschoven naar 2018

16

Ingetrokken / commissie niet bevoegd

39

Advies commissie

Beslissing op bezwaar

Niet-ontvankelijk

5

5

(Deels) gegrond

11

8

Ongegrond

29

25

Besluitvorming nog onbekend

3

10

Prestaties

Activiteit

Meetbaar resultaat

Werkelijk
2017

Raming
2017

Behandelen bezwaarschriften

Afhandeling van de ontvangen bezwaarschriften binnen de gestelde 12 wekentermijn

58%

80%

Afhandeling van de ontvangen bezwaarschriften binnen de gestelde 18 wekentermijn (na verdaging)

87%

95%

Klachten
In 2017 zijn bij het college 49 klachten ingediend over het handelen van medewerkers of bestuurders van de gemeente. Het grootste aantal klachten had betrekking op de beleidsterreinen Openbare Ruimte en Werk & Inkomen. De klachten zijn zoveel mogelijk via de informele fase opgelost, oftewel door de directie of teammanager.

Van de 49 klachten zijn er uiteindelijk 4 ingetrokken en zijn er 2 doorgestuurd naar een ander bevoegd orgaan. In 3 gevallen is nog niet bekend wat het resultaat is van de klachtafhandeling. Van de resterende 40 klachten zijn er 34 informeel afgehandeld, wat neerkomt op een percentage van 85%. In 6 gevallen is het tot een afhandeling via de onafhankelijke klachtadviescommissie gekomen, oftewel de formele fase. Door deze commissie zijn er inmiddels 2 klachten afgehandeld, waarbij in beide gevallen is geadviseerd om de klachten gegrond te verklaren. Deze adviezen zijn ook zo overgenomen door het college. Vier klachten zijn eind 2017 nog in procedure.

Prestaties

Activiteit

Meetbaar resultaat

Werkelijk
2017

Raming
2017

Klachten

Percentage klachten dat informeel wordt opgelost

85%

80%

Wob-verzoeken
Ons streven is verzoeken op grond van de Wet openbaarheid bestuur binnen de wettelijke termijn van 4 weken af te handelen. Deze termijn kan met 4 weken worden verdaagd. Er zijn in 2017 29 Wob-verzoeken ingediend. Van deze Wob-verzoeken zijn er 6 niet in behandeling genomen omdat ze zijn ingetrokken, zijn doorgestuurd of buiten behandeling zijn gesteld. In 23 gevallen is er een besluit genomen op het Wob-verzoek. Van alle Wob-verzoeken is ruim 65% afgehandeld binnen 4 weken. In de praktijk blijken de Wob-verzoeken toch wat complexer te worden en daarmee ook meer afhandelingstijd te kosten.

Prestaties

Activiteit

Meetbaar resultaat

Werkelijk
2017

Raming
2017

Wob-verzoeken

Percentage Wob-verzoeken dat binnen de 4 wekentermijn wordt afgehandeld

65%

75%

Wet dwangsom
De gemeente heeft gedurende het jaar een paar keer een ingebrekestelling ontvangen. Omdat de gemeente steeds tijdig een besluit heeft genomen op een aanvraag of een bezwaar, hoefde geen dwangsom te worden betaald.