Om onze doelstellingen
• Een personeelsbestand afgestemd op de taak waarvoor de organisatie staat
• Flexibele, taakvolwassen medewerkers
te bereiken hebben we de volgende acties uitgevoerd.

Deelnemen aan regionaal traineeprogramma
Vanaf 2017 neemt gemeente Lingewaard deel aan het traineeprogramma GeldersTalent (GT). GT heeft in totaal 11 trainees voor de duur van twee jaar aangesteld. De trainees worden in die twee jaar drie keer bij een andere gemeente geplaatst voor telkens een opdracht van 8 maanden. Lingewaard neemt deel met twee trainee plaatsen. De ervaringen met de trainees zijn positief. Wij maken hen wegwijs in de wondere wereld die gemeente heet. Zij brengen hun frisse blik, mooie ideeën en enthousiasme mee. Echt een win-win-situatie.

Verkennen mogelijkheden generatiepact
Het generatiepact is in 2017 van start gegaan. Medewerkers die in 2017 62 jaar of ouder zijn / worden, konden gebruik maken van deze tijdelijk regeling. Inmiddels is de regeling geëvalueerd en is in 2017 voorgesteld deze met twee jaar te verlengen. De regeling houdt in 80% werken, 90% loon en 100% pensioenopbouw. Het aantal deelnemers in 2017 was 13.

Uitvoering geven aan de banenafspraak
In 2017 is een start gemaakt met de invoering van de wet banenafspraak. Er is een projectopdracht geformuleerd. Gelijktijdig is gestart met het plaatsen van medewerkers met een indicatie. In 2017 zijn er 9.73 plaatsen gerealiseerd.

Verder digitaliseren personeelsgegevens en generen kengetallen en managementinformatie
Het digitaliseren van personeelsgegevens is opgenomen in het project digitalisering persoonsdossiers. In 2017 is hiervoor onderzoek gedaan en in 2018 wordt dit verder opgepakt. Daarnaast is er continu ontwikkeling op het gebied van het generen van kengetallen en managementinformatie vanuit de systemen.

Monitoren kwaliteit gevoerde gesprekken binnen personele gesprekscyclus
Er is een kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie opgesteld. Op grond van deze evaluatie zijn er aanbevelingen gedaan. De kwantiteit is vrijwel op orde. De kwaliteit kan worden verbeterd door afspraken specifieker te formuleren. Dit geldt voor werkafspraken maar ook voor de ontwikkelafspraken. De formats waarin de gesprekken worden genoteerd zijn aangepast.

Reduceren en goede bewaking ziekteverzuim
Ziekteverzuim wordt door de integraal manager uitgevoerd. Het verzuim in 2017 bedraagt: 5,24%.
De bewaking wordt ondersteund door het team P&O op grond van de afspraken die zijn vastgelegd in de nota Van Verzuim Naar Inzetbaarheid.

Uitvoeren medewerkersbelevingsonderzoek (MBO)
Het onderzoek is uitgezet en in totaal heeft 83% deelgenomen aan het MBO. Op organisatie niveau zijn speerpunten benoemd en is een verbeterplan opgesteld. De teams hebben hun eigen verbeterplan. Tijdens de personeelsbijeenkomsten wordt stilgestaan bij de acties die staan vermeld in het organisatie brede verbeterplan.

Prestaties

Activiteit

Meetbaar resultaat

Werkelijk
2017

Raming
2017

Formatie

Aantal fte per 1000 inwoners

6,26

6,00

Personeelsbezetting

Aantal fte per 1000 inwoners

5,30

5,20

Apparaatskosten

De personele en materiële kosten verbonden aan het functioneren van de organisatie per inwoner

€ 512,00

€ 514,00

Externe inhuur

Kosten inhuur als percentage van de totale loonsom

9,86%

10,00%

Ziekteverzuim

Verzuim als percentage van de totale personele bezetting

5,24%

5,50%

Formatie
Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar 2017 op peildatum 1 januari. Na vaststelling van de begroting 2017 is extra formatie toegekend bij de kadernota 2017. In totaal is 12,23 fte toegekend waarvan 5,08 fte structureel.

Bezetting
Het gaat hier om het werkelijke aantal fte dat op 31 december 2017 door een medewerker bezet is.

Apparaatskosten
Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken.

Externe inhuur
Dit betreft de inhuur exclusief payroll.

Ziekteverzuim
Het verzuimcijfer op organisatie niveau is lager dan de raming. Daarnaast is het verzuim ten opzichte van 2016 gedaald.