In deze paragraaf beschrijven we de verbonden partijen die zijn ingedeeld in toezichtarrangement 3 ‘groot belang’. Dit zijn conform de nota verbonden partijen en raadsbesluit van 15 juni 2017 de volgende vier verbonden partijen:

Presikhaaf Bedrijven
Vanaf 1 januari 2018 zijn alle bedrijfsactiviteiten van Presikhaaf Bedrijven overgedragen aan Scalabor. De frictiekosten voor Presikhaaf zijn hierdoor een jaar eerder genomen. De financiële gevolgen die samenhangen met Presikhaaf Bedrijven zijn structureel opgenomen in de programmabegroting 2018. Hiermee zijn alle risico’s in de bedrijfssfeer geëlimineerd. Gemeente Lingewaard is geen deelnemer van het bedrijf Scalabor. Lingewaard heeft Scalabor via een aanwijzingsbesluit aangewezen als uitvoerder van de sociale werkvoorziening.

ODRA
De financiële risico’s van de ODRA zijn als gering tot matig beoordeeld op grond van hun begroting 2018. Een nadere uitwerking van de ODRA is opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.

BVO Doelgroepenvervoer
Zie onderdeel 4.4 van deze paragraaf weerstandsvermogen voor de uitwerking van dit risico.

MGR Sociaal Domein Midden Gelderland
De MGR is een uitvoeringsorganisatie waarin Lingewaard participeert. De financiële risico’s van de MGR zijn als gering tot matig beoordeeld op grond van hun begroting 2018.