De weerstandscapaciteit bestaat uit:

 • de benodigde weerstandscapaciteit = het totaal van de risico’s
 • de beschikbare weerstandscapaciteit = de financiële middelen om de risico’s te dekken.

Totaal beschikbaar voor de weerstandscapaciteit is € 23.901.640 (€ 300.000 stille reserve + € 23.601.640 algemene reserve)

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit vijf mogelijke posten:

 1. Onbenutte belastingcapaciteit
  De onbenutte belastingcapaciteit van onze gemeente is nul. Het ozb-tarief van de gemeente wordt vergeleken met de artikel 12-norm. Wanneer het tarief boven de artikel 12-norm ligt, zoals in Lingewaard, dan is er (volgens de provincie) geen onbenutte belastingcapaciteit.
  (Een gemeente met een artikel 12-status is een gemeente die onder financiële curatele is gesteld door het Rijk vanwege een structureel slechte financiële situatie.)
 1. Buffervermogen
  Het buffervermogen is dat deel van het eigen vermogen waarvan de raad besluit dat het minimaal beschikbaar moet zijn om risico's te dekken. Het buffervermogen is minimaal gelijk of hoger dan de financiële gevolgen van de risico's.
 1. Stille reserves
  Per 31-12-2017 is de stille reserve € 300.000. De stille reserve heeft betrekking op panden die mogelijk verkocht kunnen worden. Het gaat om het verschil tussen de boekwaarde en de marktwaarde van deze gebouwen.
 1. Post onvoorzien
  De post onvoorzien is nul.
 1. Vrij beschikbare deel van de algemene reserve
  De stand van de algemene reserve is per 31-12-2017 € 23.601.640. Dit volledige bedrag is beschikbaar voor de weerstandscapaciteit.