In maart 2018 heeft de gemeenteraad de nota Risicomanagement & weerstandsvermogen 2018-2022 vastgesteld. Hierin is opgenomen dat risico’s aan de hand van een risicoprofiel (kans x gevolg) worden beoordeeld. Het  weerstandsvermogen wordt middels een ratio berekend.

Risicomanagement is een continu proces. Bij de jaarrekening en de programmabegroting wordt hierover gerapporteerd. Risicomanagement moet een manier van denken worden in plaats van een periodieke inventarisatie. Risicomanagement is onderdeel van de ‘kanttekeningen’ in college- en raadsvoorstellen. Het  dient zo als hulpmiddel bij het nemen van besluiten door zowel college als raad.