5.1   Wijzigingen t.o.v. Programmabegroting 2018
Ten opzichte van de programmabegroting 2018 zijn er een aantal veranderingen in de risico’s met een risicoscore van 15 of hoger zichtbaar. Zie hiervoor de beschrijving in de vorige paragraaf.

Het risico voor uitgaven in het BUIG-budget is ten opzichte van de programmabegroting 2018 komen te vervallen. Het vanuit het Rijk beschikbaar gestelde budget 2018 is ruim € 800.000 hoger dan vorig jaar.

Het risico van het subsidietraject verkeersvoorzieningen is vervallen ten opzichte van de programmabegroting 2018. De resterende subsidie van de provincie ten aanzien van de afronding van twee subsidietrajecten ten behoeve van de gerealiseerde haltevoorzieningen RijnWaalsprinter en de aanleg HOV-busbaan ir. Molsweg is ontvangen.

Het risico op hogere kosten voor hulp in het huishouden is nieuw ten opzichte van de programmabegroting 2018. Op basis van de geraamde kosten voor 2018 wordt een overschrijding verwacht op het beschikbare budget. Dit is het gevolg van de tariefaanpassing per 1 januari 2018 voor de geïndiceerde zorg en een toename gedurende de afgelopen jaren van het hulp bij het huishouden.

De totaal benodigde weerstandscapaciteit is toegenomen met € 2.590.000 ten opzichte van de programmabegroting 2018.

5.2   Positieve risico’s
Ingevolge de nieuwe nota risicomanagement & weerstandsvermogen 2018-2022 wordt in de P&C documenten, waar mogelijk, gerapporteerd over positieve risico’s. Ten aanzien van de deprogrammering van bedrijventerreinen kan in verband met de onderhandelingspositie ten opzichte van de provincie en mogelijke kopers inhoudelijk niets vermeld worden, anders dat actieve acquisitie plaatsvindt, grondprijzen zijn verlaagd en alternatieve bestemmingen worden onderzocht om grondverkoop verder te stimuleren. Dit kan de komende jaren positieve gevolgen hebben op de af te schrijven boekwaarden.