Datum statuten, oprichtingsakte van de VP

14 november 2012

Plaats van vestiging

Arnhem

Datum meest recente wijziging van de VP

n.v.t.

Partijen

Welke gemeenten en/of andere publieke partijen nemen deel in de VP?

Gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar en Provincie Gelderland

Openbaar belang

Welke openbaar belang wordt met de VP gediend?

Draagt zorg voor advisering en vergunningverlening en handhaving van Wabotaken

Bestuurlijk belang

Deelname in (algemeen/dagelijks bestuur

Aangewezen namens de raad:
Wethouder T. Janssen (AB)

Aangewezen namens het college:
Wethouder T. Janssen (DB)

Gemeentelijk belang/aandeel (als percentage) t.o.v. totaal

16%

Financieel belang

Bijdrage in de begroting 2017 van de VP

Omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en het einde van het jaar

Eigen vermogen begin 2017:
€ 1.640.000,--.
Eigen vermogen eind 2017:
€ 1.550.000,--. *
Vreemd vermogen begin 2017:
€ 2.579.400,--.
Vreemd vermogen eind 2017:
€ 2.343.000,--.

€ 53.000,-- negatief

Rekeningresultaat 2017

€ 83.385 negatief
Negatief resultaat is tlv de reserve gebracht

Aandeel Lingewaard in het resultaat 2017

Rapportages

Jaarverslag 2017 d.d.

ontwerp 12 april 2018

Kader begroting 2019 d.d.

nog niet beschikbaar.

*: Deze informatie is gebaseerd op de ontwerpjaarstukken die op 12 april 2018 aan het AB ter kennis name zijn aangeboden. Met de bouwpartners (Renkum, Arnhem en Lingewaard) is nog discussie over het verrekeningen over 2017. Dit is nog niet verwerkt in de stukken.  Indien een extra bedrag wordt uitbetaald aan deze partners zal dit tlv de algemene reserve worden gebracht.