Voor de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van samenwerking verwijzen we naar programma 8, onderdeel bestuurlijke samenwerking (8.4.4). In het overzicht hieronder is per organisatie de noodzakelijke informatie vermeld. Meer in het algemeen is in 2017 specifiek aandacht besteed aan de volgende zaken.

Nota Verbonden Partijen
In 2017 is de nota Verbonden Partijen geactualiseerd waarmee deze voldoet aan de actuele regelgeving.

Register Verbonden Partijen
In juli heeft het college het voorgeschreven register artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen geactualiseerd. Dit is vervolgens gepubliceerd en ligt ter inzage bij het KCC.

Opheffing verbonden partijen.
In 2017 zijn afspraken gemaakt om het Gemeenschappelijke Regeling Onderwijszaken met ingang van 2018 als module onder te brengen bij de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Regio Centraal Gelderland.

Verantwoording
De paragraaf Verbonden Partijen bevat in de eerste plaats verantwoordingsinformatie. Deze moet voldoen aan de voorschriften van de Wet gemeenschappelijke regelingen, het Besluit begroting en verantwoording (BBV) en de Nota Verbonden Partijen.
Deze informatie is bedoeld om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid. De voorschreven informatie is in deze paragraaf opgenomen. Daarnaast zijn er twee andere momenten waarop de raad invloed uitoefent op dit beleid.
In de eerste plaats wanneer de gemeente de zienswijze kan geven op de jaarstukken en het kader voor de begroting van een Verbonden Partij. Bij het zwaarste toezicht arrangement doet de raad dit zelf. In de andere gevallen gebeurt dit door het college die de raad daarover informeert.
In de tweede plaats worden Verbonden Partijen periodiek geëvalueerd. Eind 2016 is gestart met de evaluatie van het Gemeenschappelijk Orgaan regio Arnhem Nijmegen, die in 2017 is afgerond. Daarnaast is in 2017 de VGGM voor wat betreft het gezondheidsdeel geëvalueerd. We hebben de raad over de uitkomsten hiervan op de hoogte gebracht.

Risico’s
We stellen vast dat het aantal Verbonden Partijen de laatste tijd is gegroeid. Dit ondanks het beleid dat de voorkeur bij samenwerking uitgaat naar meer informele netwerkverbanden. Ook het financieel aandeel in de Verbonden Partijen is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de wet- en regelgeving die gemeenten min of meer verplicht dit soort samenwerkingsverbanden aan te gaan. De mogelijkheden van de gemeente voor sturing van en controle op deze partijen is beperkt. Het gaat immers om bestuur op afstand. Ondanks de aanscherping van de controle instrumenten en de vertaling daarvan in toezichtarrangementen blijft dit een reëel risico.
Er zijn twee Verbonden Partijen ingedeeld in categorie 3 ‘groot belang’, de gemeenschappelijke regelingen Presikhaaf en ODRA. Hieraan zijn bij de vaststelling van de Nota Verbonden Partijen toegevoegd de BVO Doelgroepenvervoer Arnhem Nijmegen en de MGR Sociaal Domein Midden Gelderland. Dit betekent dat ook de risico’s van deze organisaties jaarlijks in beeld gebracht worden. Hierop wordt in de risicoparagraaf nader in gegaan.