Wat we hebben gedaan in 2017:

  • circa 50% van het reguliere groenonderhoud is uitgevoerd door medewerkers van Presikhaaf;
  • boomonderhoud, onkruidbeheersing op verhardingen en het berm- en slotenbeheer is door specialistische aannemers gedaan;
  • in de begroting 2018 zijn de onderhoudsbudgetten met € 338.000 verhoogd zodat voldaan kan worden aan kwaliteitsbeeld B;
  • ook is vanaf 2018 een jaarlijks investeringsbudget beschikbaar van € 115.000 voor vervanging van groen en bomen.

Financieel:
In programma 7 zijn de lasten en baten voor onderhouden en beheren groen opgenomen onder 7.1.2..