De inkomsten van de gemeente:

Bedragen
(x € 1.000)

Gemeentefonds - Algemene uitkering

35.884

Gemeentefonds - Uitkering Sociaal Domein

18.911

Bijdrage rijk uitkeringen sociale zaken

7.903

Onroerende Zaakbelasting

10.878

Precariobelasting

4.361

Overige belastingen en heffingen

8.476

Leges

2.098

Exploitatie bedrijventerreinen & bouwlocaties

2.778

Overige inkomsten

7.173

Totaal

98.462

Baten:

Verrekeningen grondexploitatie

10.400

Onttrekking voorzieningen

13.106

Onttrekking reserves

7.111

Overige baten

10

Totaal (incl. inkomsten):

129.089

In grafiekvorm zien de inkomsten er als volgt uit.