In het jaarverslag en de jaarrekening legt het college verantwoording af over de uitvoering van het beleid dat door de gemeenteraad is vastgesteld. 2017 is het laatste volledige kalenderjaar waarin het (inmiddels) vorige college dat doet.

Ik ben blij te kunnen constateren dat de financiële positie van onze gemeente wederom is verbeterd. De jaarrekening 2017 heeft een positief resultaat van € 5,9 miljoen. We hebben dus behoorlijk wat geld overgehouden. Hier liggen grotendeels incidentele oorzaken aan ten grondslag die hierna worden toegelicht. De ambities in het coalitie- en collegeprogramma voor de periode 2014-2018 zijn grotendeels uitgevoerd of in uitvoering. Daarbij zijn we erin geslaagd meerjarig een structureel sluitende begroting te presenteren. De ontwikkeling van de woonlasten in Lingewaard ten opzichte van het gemiddelde in Nederland laat een positieve ontwikkeling zien en de leningportefeuille hebben we opnieuw kunnen afbouwen.

Eén specifiek item wil ik hier graag apart toelichten. In de begroting waren op verschillende plaatsen verplicht voorgeschreven indicatoren opgenomen. In het jaarverslag leggen we daar nu verantwoording over af. Bij een aantal indicatoren is over 2017 nog geen informatie beschikbaar via www.waarstaatjegemeente.nl  De landelijke regeling met betrekking tot indicatoren geeft aan dat in die gevallen moet worden aangegeven dat de betreffende informatie niet beschikbaar is. In een enkel geval hebben we onder de tabel informatie uit oude jaren opgenomen. We hebben dat dus niet bij alle indicatoren gedaan, omdat die informatie voor 2017 niet voldoende of geen relevantie informatie geeft.