De basisvoorzieningen van het park zijn nagenoeg afgerond. Voor de inpassing van de A15 met een parkwal langs Bemmel is een bestuursovereenkomst opgesteld met de parkorganisatie, provincie en Rijkswaterstaat. Voor de inpassing van de Dorpensingel is samengewerkt met de gemeente Nijmegen. Met de Vereniging Dorpsbelangen Ressen wordt samengewerkt bij het inrichten (en beheren) van het voormalig kasteelterrein. Het parkbestuur is als adviseur betrokken bij de realisatie van een zonnepark en van een uitvaartcentrum in het parkgebied. Beiden zijn particuliere initiatieven. Voor het zonnepark is de vergunning verleend en is de benodigde subsidie toegekend.

Organisatorisch gaat de parkorganisatie nu als beheerder verder. De gemeenteraad heeft krediet beschikbaar gesteld om een aantal parkgronden die niet aan Staatsbosbeheer kunnen worden overgedragen, van de provincie aan te kopen. Besluitvorming door het Algemeen Bestuur van Park Lingezegen en effectuering van de aankoop vindt plaats in 2018. De parkorganisatie gaat dan ook naar een kleinere bezetting en een taakstelling die past bij het coördineren van het beheer en het als eenheid promoten van het park naar buiten toe.
De besluitvorming over het eigendom en beheer in de toekomst kost meer tijd dan verwacht. Dat komt omdat de belangen van de vier gemeenten in het samenwerkingsverband verschillen. Geprobeerd wordt om alle vier gemeenten betrokken te houden bij de toekomst van het park als groene buffer die voor alle vier gemeenten van belang is.