Financieringspositie

We zetten zoveel mogelijk van de vrijkomende middelen in voor de financiering van de eigen investeringen. Financiering is het aantrekken van benodigde financiële middelen voor een periode van minimaal één jaar. Ook in het afgelopen jaar hebben we dit beleid gevolgd.
Leningenportefeuille

In 2017 is één nieuwe langlopende geldlening van € 10 miljoen afgesloten. Deze lening diende ter herfinanciering van een aflopende langlopende geldlening.
Daar waar nodig hebben we onze liquiditeitsbehoefte afgedekt met kortlopende geldleningen (kasgeld). Zoals uit onderstaande tabel blijkt, heeft de herfinanciering er wel toe geleid dat de gemiddelde rente op onze langlopende geldleningen met 0,16% is afgenomen.

MUTATIES VASTE SCHULD IN 2017

(Bedragen x € 1.000)

Bedrag

Gemiddelde

Invloed op

rente

gem. rente

Beginstand per 1 januari 2017

63.333

3,95%

Nieuwe leningen

10.000

0,93%

-0,50%

Reguliere aflossingen

-12.636

2,31%

0,34%

Vervroegde aflossingen

0

0,00%

0,00%

Renteaanpassing (oud percentage)

0

0,00%

0,00%

Renteaanpassing (nieuw percentage)

0

0,00%

0,00%

Omzetting vast naar vlottend

0

0,00%

0,00%

Omzetting vlottend naar vast

0

0,00%

0,00%

Eindstand per 31 december 2017

60.697

3,80%

-0,16%