Intern
Op 11 december 2014 heeft de raad van de gemeente Lingewaard het Treasurystatuut
gemeente Lingewaard 2014 vastgesteld. In dit Treasurystatuut is de beleidsmatige infrastructuur van de treasuryfunctie vastgelegd. Wij zijn ook in 2017 uitgegaan van een laag risicoprofiel.

Extern
In de begroting 2017 zijn we uitgegaan van een lichte stijging van de rentetarieven voor zowel lang als kort geld. De werkelijk rente is in 2017 echter nauwelijks van zijn plaats gekomen. Conform de begroting was de rente op kort geld negatief. We hebben dan ook zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van dit korte geld.
In juli hebben we, conform begroting, ter herfinanciering van een aflopende lening een nieuwe geldlening van € 10 miljoen afgesloten. Door de verwachte financiële afwikkeling van de GR Bergerden is er in 2017 geen aanvullende langlopende financiering aangetrokken. Daar waar nodig hebben we in 2017 de liquiditeitsbehoefte afgedekt met kortlopende geldleningen (kasgeld). Hierbij hebben we tijdelijk, met toestemming van onze toezichthouder, de provincie Gelderland, de kasgeldlimiet overschreden.