Gemeenschappelijke Regeling Onderwijszaken

Voortgang

Heeft de VP haar aandeel in de programmabegroting gerealiseerd?

Ja. Het regionaal uitvoeren van diverse Onderwijszaken.

Heeft zij dit binnen de financiële kaders gedaan?

Ja

Heeft de VP haar eigen doelstellingen in 2017 gerealiseerd?

Ja

Heeft de VP haar doelstellingen binnen haar eigen financiële kaders gerealiseerd?

Ja

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen hebben zich in 2017 voorgedaan?

De GRO is per 1 januari 2018 ondergebracht bij de MGR. 2017 heeft grotendeels in het teken gestaan van de voorbereiding op deze overgang.

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen in 2017 gehad?

Geen

Heeft dit (financiële) gevolgen voor de toekomst?

De jaarlijkse bijdrage die Lingewaard aan de gemeente Arnhem betaalde voor het GRO is met ingang van 2018 komen te vervallen. Wel blijven we betalen voor volwasseneneducatie.

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) – Publieke Gezondheid

Voortgang

Heeft de VP haar aandeel in de programmabegroting gerealiseerd?

Ja. Het gezamenlijk uitvoeren van de publieke gezondheidstaken.

Heeft zij dit binnen de financiële kaders gedaan?

Ja, er is een positief jaarrekening saldo dat wordt teruggestort naar de gemeenten.

Heeft de VP haar eigen doelstellingen in 2017 gerealiseerd?

Ja

Heeft de VP haar doelstellingen binnen haar eigen financiële kaders gerealiseerd?

Ja, er is een positief jaarrekening saldo dat wordt teruggestort naar de gemeenten.

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen hebben zich in 2017 voorgedaan?

Een nieuwe kostensystematiek 2018-2020 voor de jeugdgezondheidszorg is afgesproken.
De JGZ 0-4 en 4-18 zijn verder geharmoniseerd/geïntegreerd.
Taakherschikking tussen jeugdarts en jeugdverpleegkundige is doorgevoerd.
Er is gestart met uitwerking en implementatie van flexibeler werken in de JGZ richting (nog) meer zorg op maat. Leidraad JGZ met omschrijving en –indeling van de JGZ-taken is vastgesteld. Intakeprocedure instroom statushouders-jeugd is ontwikkeld en ingevoerd.
Voorbereiding en communicatie mbt de integrale benadering van milieu en gezondheid in de Omgevingswet. Milieufactoren hebben grote impact op de ziektelast. Bevorderen opnemen gezondheidsaspecten in gemeentelijke Omgevingsvisies zoals ruimtelijk inrichting die uitnodigt tot gezond gedrag, voorkomen van schadelijke effecten door houtrook, veehouderij en luchtverontreiniging.

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen in 2017 gehad?

De begroting VGGM 2017 kent een positief saldo. Dit wordt teruggestort naar de gemeenten.

Heeft dit (financiële) gevolgen voor de toekomst?

De besparing op de JGZ is gedeeltelijk structureel. Binnen de afgesproken bekostigingssystematiek voor de komende jaren 2018-2020 levert dit een financieel voordeel op. Voor de jaren daarna is dit (mede) afhankelijk van de opnieuw te bespreken bekostigingssystematiek.

Euregio Rijn-Waal

Voortgang

Heeft de VP haar aandeel in de programmabegroting gerealiseerd?

Ja. Uitvoeren van de strategische agenda 2020 onder andere Interregprogramma. Naast de jaarlijkse bijdrage van € 11.600 geen extra financiële verplichtingen

Heeft zij dit binnen de financiële kaders gedaan?

Ja

Heeft de VP haar eigen doelstellingen in 2017 gerealiseerd?

Ja

Heeft de VP haar doelstellingen binnen haar eigen financiële kaders gerealiseerd?

Ja

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen hebben zich in 2017 voorgedaan?

Geen relevante ontwikkelingen

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen in 2017 gehad?

n.v.t.

Heeft dit (financiële) gevolgen voor de toekomst?

n.v.t.

GR Werkvoorziening Midden Gelderland ‘Presikhaaf Bedrijven’

Voortgang

Heeft de VP haar aandeel in de programmabegroting gerealiseerd?

Ja. Uitvoering van de Sociale Werkvoorziening.

Heeft zij dit binnen de financiële kaders gedaan?

Ja

Heeft de VP haar eigen doelstellingen in 2017 gerealiseerd?

Ja

Heeft de VP haar doelstellingen binnen haar eigen financiële kaders gerealiseerd?

Ja

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen hebben zich in 2017 voorgedaan?

In 2017 is gewerkt aan de overdracht van alle bedrijfsactiviteiten (inclusief regulier personeel, activa enz.) per 1 januari 2018 aan het Arnhemse Werkbedrijf Scalabor BV.

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen in 2017 gehad?

Dit heeft tot frictiekosten geleid.

Heeft dit (financiële) gevolgen voor de toekomst?

Wat resteert is het werkgeverschap (inclusief salariskosten) voor de SW-ers.

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein Gelderland Centraal

Voortgang

Heeft de VP haar aandeel in de programmabegroting gerealiseerd?

Ja. Uitvoering in regionaal verband van allerlei taken binnen het brede Sociaal Domein. In 2017 de inkoop van zorg (m.n. Jeugd en Wmo).

Heeft zij dit binnen de financiële kaders gedaan?

Ja

Heeft de VP haar eigen doelstellingen in 2017 gerealiseerd?

Ja

Heeft de VP haar doelstellingen binnen haar eigen financiële kaders gerealiseerd?

Ja

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen hebben zich in 2017 voorgedaan?

Deze MGR is begin 2017 van start gegaan met één module Inkoop Zorg en heeft zo definitieve bestuurlijk en organisatorisch vorm gekregen. Bovendien is in de loop van 2017 de komst vorbereid van twee nieuwe modules per 1 januari 2018: de module Onderwijszaken (voorheen de Gemeenschappelijke Regeling Onderwijszaken) en het regionale Werkgeversservicepunt (WSP).

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen in 2017 gehad?

Nee

Heeft dit (financiële) gevolgen voor de toekomst?

De omvang van de organisatie en daarmee ook van de begroting neemt daardoor toe.

BVO DRAN (doelgroepenvervoer regio Arnhem/Nijmegen)

Voortgang

Heeft de VP haar aandeel in de programmabegroting gerealiseerd?

Ja, het regelen van het doelgroepenvervoer voor inwoners van de gemeente.

Heeft zij dit binnen de financiële kaders gedaan?

Nee, er waren in 2017 extra middelen nodig. De kosten bleken hoger te liggen dan geraamd.

Heeft de VP haar eigen doelstellingen in 2017 gerealiseerd?

Ja, zie eerste antwoord.

Heeft de VP haar doelstellingen binnen haar eigen financiële kaders gerealiseerd?

Nee, zie tweede antwoord.

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen hebben zich in 2017 voorgedaan?

Instroom nieuwe doelgroepen en hogere kosten door nieuwe aanbesteding van vervoer.

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen in 2017 gehad?

Een andere verdeling van de kosten tussen de deelnemende gemeenten.

Heeft dit (financiële) gevolgen voor de toekomst?

Ja, afhankelijk van de gehanteerde verdeelsleutel tussen de gemeenten zijn er nadeel- en voordeelgemeenten. Het lijkt er op (gevolgen zijn nog niet definitief bekend) dat Lingewaard binnen de nieuwe verdeelsystematiek een voordeelgemeente is/wordt. Ten opzichte van eerder in de begroting opgenomen budgetten gaan we echter veel meer betalen. Dat wordt zoals hiervoor al aangegeven veroorzaakt door de instroom van nieuwe doelgroepen en de hogere kosten door nieuwe aanbesteding.