Gemeenschappelijke Regeling VGGM (brandweer)

Voortgang

Heeft de VP haar aandeel in de programmabegroting gerealiseerd?

De VGGM heeft haar aandeel in de begroting gerealiseerd.

Heeft zij dit binnen de financiële kaders gedaan?

Dit heeft plaatsgevonden binnen de financiële kaders.

Heeft de VP haar eigen doelstellingen in 2017 gerealiseerd?

De VGGM heeft haar doelstellingen gerealiseerd.

Heeft de VP haar doelstellingen binnen haar eigen financiële kaders gerealiseerd?

Binnen de financiële kaders.

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen hebben zich in 2017 voorgedaan?

  • De Omgevingswet is niet zoals eerder verwacht in werking getreden. Er is uitstel tot 2021, dit neemt niet weg dat de VGGM zich hierop voorbereidt.
  • De nieuwe AMvB brandveilig gebruik overige plaatsen is voorbereid in 2017 en per 1-1-2018 zal deze in werking treden.
  • Er is extra inzet gekomen op informatiebeveiliging en GEO informatie.
  • Er is een goede samenwerking met de omgevingsdiensten. 2x per jaar overleg tussen afdelingshoofd brandweer en beide directeuren omgevingsdiensten. En 1x per kwartaal een overleg tussen de teammanagers en brandweer om knelpunten te bespreken.

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen in 2017 gehad?

Geen financiële gevolgen van inhoudelijke ontwikkelingen.

Heeft dit (financiële) gevolgen voor de toekomst?

De kaderbrief VGGM 2019 is een beleidsarme kaderbrief, de enige (autonome) ontwikkeling die is opgenomen is de loon- en prijscompensatie.

Gemeenschappelijke Regeling GO Regio Arnhem Nijmegen

Voortgang

Heeft de VP haar aandeel in de programmabegroting gerealiseerd?

Het Gemeenschappelijk Orgaan heeft bijgedragen aan de samenwerking in de regio op beleidsgebieden duurzaamheid, economie, mobiliteit en volkshuisvesting.

Heeft zij dit binnen de financiële kaders gedaan?

Over 2017 is er een klein tekort dat ten laste gebracht wordt van het overschot 2016

Heeft de VP haar eigen doelstellingen in gerealiseerd?

Het GO is in 2017 uitgebreid geëvalueerd. Hieruit is naar voren gekomen dat de gestelde doelen gehaald zijn.

Heeft de VP haar doelstellingen binnen haar eigen financiële kaders gerealiseerd?

Over 2017 is er een klein tekort dat ten laste gebracht wordt van het overschot 2016

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen hebben zich in 2017 voorgedaan?

De meeste aandacht is uitgegaan naar de verdere opbouw van de samenwerking. Op de beleidsgebieden zijn diverse programma’s van start gegaan.

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen in gehad?

Eén en ander is binnen de financiële randvoorwaarden gebleven.

Heeft dit (financiële) gevolgen voor de toekomst?

Er is aangekondigd dat er mogelijk in 2018 extra financiële middelen nodig zijn.

Gemeenschappelijke Regeling Euregio Rijn Waal

Voortgang

Heeft de VP haar aandeel in de programmabegroting gerealiseerd?

Ja. Uitvoeren van de strategische agenda 2020 onder andere Interregprogramma. Naast de jaarlijkse bijdrage geen extra financiële verplichtingen

Heeft zij dit binnen de financiële kaders gedaan?

Ja

Heeft de VP haar eigen doelstellingen in gerealiseerd?

Ja

Heeft de VP haar doelstellingen binnen haar eigen financiële kaders gerealiseerd?

Ja

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen hebben zich in voorgedaan?

Geen relevante ontwikkelingen.

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen in gehad?

N.v.t.

Heeft dit (financiële) gevolgen voor de toekomst?

N.v.t.

Gemeenschappelijke Regeling ODRA

Voortgang

Heeft de VP haar aandeel in de programmabegroting gerealiseerd?

Ja, het werkprogramma 2017 grotendeels gerealiseerd.

Heeft zij dit binnen de financiële kaders gedaan?

Ja, er heeft geen overschrijding plaatsgehad.

Heeft de VP haar eigen doelstellingen gerealiseerd?

Ja.

Heeft de VP haar doelstellingen binnen haar eigen financiële kaders gerealiseerd?

Ja.

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen hebben zich in voorgedaan?

Door een aantrekkende economie is sprake van een toename van aanvragen omgevingsvergunningen bouw en een toename van meldingen milieu

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen gehad?

Geen, werkzaamheden zijn binnen de begrote uren uitgevoerd.

Heeft dit (financiële) gevolgen voor de toekomst?

Ja, de verwachting is dat de trend van een toenemende vraag naar vergunningen/meldingen vanaf 2018 zal doorzetten. Dit houdt in dat ook meer uren besteed worden aan vergunningverlening, maar ook voor handhavingstoezicht. In de begroting moeten extra financiële middelen beschikbaar worden gesteld. Een voorstel hiertoe werd behandeld in de vergadering van de raad van 8 maart 2018.