Langs het Pannerdensch Kanaal is de zomerkade vanaf de Rijndijk naar het steenfabrieksterrein verlaagd. Voor een herinrichting rondom het steenfabrieksterrein zijn een bestemmingsplan en de benodigde vergunningen in procedure gebracht. Het verminderen van de overstromings-frequentie van de Looveerweg is nog in studie (zie hierboven bij het Deltaprogramma).

In de Gendtse uiterwaard is het herinrichtingsproject langs de Oeverwal (de zomerdijk met aanliggende woningen en gronden) opgeleverd. Voor het initiatief van boerengolf op een van de betrokken percelen is een zogenaamd postzegelplan vastgesteld.
Voor het westelijk deel van de polder, globaal de gronden die eigendom zijn van steenfabriek Rodruza, is een initiatief ingediend voor herinrichting. Hiervoor is een milieu effectrapportage gestart. Daarna kan een bestemmingsplan worden voorbereid.

Het herinrichtingsplan voor de Bemmelse Waard was in 2017 nog onderwerp van beroep bij de Raad van State. In oktober 2017 is het ingestelde beroep ongegrond verklaard en daarmee kan de herinrichting worden uitgevoerd.