Sinds 1 januari 2017 kunnen alle kinderen in Lingewaard naar een voorschoolse voorziening. Als ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, subsidieert de gemeente de kosten voor ouders, die dan wel een inkomensafhankelijke ouderbijdrage betalen. In 2017 hebben we met het veld gewerkt aan vergroting van het bereik van de peuteropvang.
In 2017 startten Lingewaard en Overbetuwe het traject voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang om het ‘taalniveau’ te verhogen. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd en in november 2017 zijn alle medewerkers getoetst.

Ook in 2017 maakte de gemeente Lingewaard onderdeel uit van de Ondersteunings- en Zorgstructuur Lingewaard en Overbetuwe (OZLO). Samen met het samenwerkingsverband ‘Passendwijs’, de gemeente Overbetuwe en het onderwijs hebben we gewerkt aan de verbetering en de goede aansluiting van de ondersteunings- en zorgstructuren op de basisscholen in onze gemeenten. Ouders en leerkrachten sluiten nu standaard aan bij ‘leerlingen-besprekingen’. En onderwijs en maatschappelijk werk weten elkaar sneller te vinden.

Sinds 2017 is de samenwerking verbeterd op het gebied van onderwijs en jeugd tussen de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs voor primair en voortgezet onderwijs en de zes gemeenten. Belangrijk onderwerp is de uitwerking van het landelijke ‘Thuiszitters-pact’.
In 2017 is de Verzuimkaart voor leerplicht gelanceerd, met informatie voor scholen over leerplicht in Lingewaard. Uit de indicatoren blijkt dat het verzuim in Lingewaard relatief laag is.

De instroom van jonge statushouders is in 2017 afgenomen. Wel stromen er veel kinderen in op basisscholen in Lingewaard na hun traject op basisschool Het Mozaïek in Arnhem. Onderwijs, Vluchtelingenwerk, bibliotheek en gemeente hebben daarom een ‘leergroep‘ opgericht die ervaringen en ideeën uitwisselt.

Prestaties

Naam verplichte indicator

Meetbaar resultaat

Werkelijk
2017

Raming
2017

Absoluut verzuim

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen van 5-18 jaar.

0

0

Relatief verzuim

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners van 5-18 jaar

5,51

25

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (VSV-ers)

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

*)

2

Achterstandsleerlingen

Het percentage leerlingen (4-12 jaar) in het primair onderwijs dat kans heeft op een leerachterstand.

**)

5,5

*) Gegevens over 2017 niet beschikbaar. Over 2016 was dit 1%.
**) De landelijke ‘Regeling beleidsindicatoren gemeenten’ is gewijzigd. Deze indicator is komen te vervallen.