Gemeenten zijn wettelijk verplicht jeugdhulp te organiseren voor kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar, en hun ouders. We organiseren ondersteuning van kinderen en hun ouders zo dicht mogelijk bij huis. De toegang tot zorg voor jeugdigen gebeurt door het consulententeam Jeugd. In 2017 is een pilot gestart waarbij een gedragswetenschapper de huisartsen ondersteunt bij opvoed- en opgroeivragen van kinderen en hun ouders. Of door te verwijzen naar tweedelijnszorg (opschalen) of door afschalen van de zorg, en door adviseren van huisartsen bij vragen rondom jeugd. De pilot vindt plaats bij de huisartsenpraktijken in Lingewaard. De pilot lijkt effectief te zijn om instroom naar de tweedelijnszorg te beperken en zorgt voor  meer passende ondersteuning van jeugdigen met een ondersteuningsvraag. We evalueren de pilot in 2018. Er zijn ruim 100 casussen doorgespeeld naar de gedragswetenschapper.

In 2017 hebben we geconstateerd dat er een toename van zorgvragen is, met name in de Jeugd GGZ. Dit sluit aan bij het landelijke beeld. De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) doet hier daarom nader onderzoek naar; we volgen dat op de voet.
Daarom hebben we in 2017 vooral ook ingezet op het door-ontwikkelen van het instrumentarium voor sturing en monitoring van resultaten op het gebied van jeugdhulp. Zo verbeterden we de managementinformatie en kregen we meer inzicht in de mogelijkheden om de inzet van zorgen te kunnen beïnvloeden (de zgn. ‘knoppen’).

In Lingewaard hebben we in 2017 algemene en preventieve voorzieningen voor zorg voor jeugdigen verder vormgegeven. We hebben afspraken gemaakt met welzijnsinstellingen, voortgezet onderwijs, schoolmaatschappelijk werk en het JongerenNetwerk. Sommige kinderen/jeugdigen met een jeugdhulpvraag die de leeftijd van 18-jarige bereiken, ondervinden dan allerlei nieuwe problemen. We hebben bovendien in afstemming met de regio afspraken gemaakt om tevens ondersteuning te kunnen bieden op het gebied van bijvoorbeeld inkomen, huisvesting, opleiding of dag-invulling.