We willen dat statushouders zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. We hebben daarom in een Speerpuntennotitie Statushouders 2017/2018 vier speerpunten benoemd.

 • Statushouders nog sneller aan werk en dus aan inkomen helpen. Zo zijn zij financieel onafhankelijk  en kunnen ze sneller inburgeren.
   • Met het Werkgevers Service Punt (WSP) hebben we een pilot gestart. Deze is succesvol gebleken en wordt verankerd in een continu proces. Met de vraaggerichte aanpak genereren we meer uitstroom. Speeddates zijn georganiseerd om statushouders te koppelen aan een accountmanager van het WSP.
   • Door een snelle kennismaking (op het moment dat de statushouder nog in een AZC woont) tussen de casemanager en de statushouder, is deze vroeger bij de casemanager bekend. Hierdoor kan sneller geschakeld worden in de zoektocht naar werk.
   • We hebben met diverse partijen afspraken gemaakt over ‘voortrajecten’ met als doel uitstroom naar betaald werk.
 • Statushouders wijzen op het belang van het leren van de Nederlandse taal. Daarbij ligt de nadruk op ‘spreken’.
 • We hebben afspraken gemaakt met de taalaanbieders, en we hebben gekeken of voor statushouders hun inburgering zo kan worden ingericht, dat het makkelijk is om naast leren van de taal ook al direct te kunnen werken.
 • In de dorpskernen zijn door de bibliotheek taalcafés georganiseerd.
 • Er bleek een dringende behoefte aan taalcoaches. We hebben daartoe oproepen gedaan en ook in 2018 gaan we verder met de werving ervan.
 • Aanbieden van adequate hulp aan kinderen en volwassenen met trauma’s
 • We hebben onderzocht of we het ‘coaching-traject’ kunnen verlengen van 8 naar 10 maanden. In deze extra periode kunnen extra workshops of bijeenkomsten worden georganiseerd.
 • Voor Eritreeërs worden aparte trajecten opgezet omdat gebleken is dat hierbij speciale expertise nuttig is.
 • Vroegtijdig aanbieden van extra ondersteuning bij kwetsbare groepen
 • De GGD voerde in de vorm van een pilot direct na de ‘inhuizing’ van een gezin een intakegesprek bij die gezinnen thuis.
 • We hebben ingezet op het bevorderen van de deskundigheid van leerkrachten, onder andere via kennisuitwisseling tussen scholen onderling.

In 2017 bedroeg de totale taakstelling huisvesting statushouders 71 personen. Deze taakstelling hebben we samen met de woningcorporaties en met enkele particulieren bereikt. In 2017 zijn er twee participatieverklaringstrajecten, een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen, gestart en afgerond. Vluchtelingenwerk heeft deze uitgevoerd. In totaal ging het om ongeveer 65 personen.