We zorgden in 2017 voor een goed pakket van basisvoorzieningen en we hielden zwaardere, specialistische voorzieningen beschikbaar.
Belangrijke aandachtspunten in 2017 waren: preventief werken, zorgen voor goede producten en diensten via regionale inkoop en samenwerking met de zorgverzekeraar. We richtten ons op nieuwe thema’s zoals ‘mensen met verward gedrag’. En we werkten aan verbetering van een duidelijk herkenbare ingang en een goed bereikbare toegang tot ondersteuning.

Voor 2017 hebben we nieuwe vereenvoudigde producten inclusief nieuwe tarieven ingekocht en ingezet. Per 2017 hebben we de groepsbegeleiding ingekocht exclusief vervoer. Voormalige ‘vervoerstaken AWBZ’ maken sinds 2017 onderdeel uit van het doelgroepenvervoer.
Gemeenten zijn volgens de Wmo 2015 verantwoordelijk voor (jong-) volwassenen met een verstandelijke of licht verstandelijke beperking (VG-er of LVG-er) die tijdelijk de behoefte hebben aan een beschermende woonomgeving. Lingewaard heeft net als de andere gemeenten in de regio Beschermd Wonen en Opvang gemandateerd aan de gemeente Arnhem.

De samenwerking met de zorgverzekeraar concentreerde zich met name op afstemming rondom een aantal thema’s waarvan de wijkverpleging de meest concrete is. De zorgverzekeraar heeft nu vooraf zijn inkoopbeleid afgestemd met de gemeenten. In 2017 hebben de wijkverpleegkundigen onder andere hierdoor de schakelfunctie kunnen vervullen tussen het medische en het zorgdomein. Wijkverpleging, gemeente en inwoner maken zo samen afspraken over de wijze van ondersteuning en (medische) zorgverlening.

In 2017 hebben we een start gemaakt met het Maatwerkfonds. Daarvan is in dat jaar zelf nog weinig gebruik gemaakt. Dit heeft waarschijnlijk te maken met onbekendheid in het werkveld, reden waarom we de bekendheid van de regeling opnieuw en meer onder de aandacht gaan brengen.

In het najaar van 2017 heeft de raad een motie aangenomen om een onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Lingewaard. Aanleiding waren berichten dat het met die uitvoering niet goed zou gaan. Daarom is een speciale raadscommissie ingesteld, die een extern bureau opdracht heeft gegeven dat onderzoek uit te voeren. Eind 2017 startten de onderzoekers hun werkzaamheden; de uitkomsten ervan zijn in februari 2018 gepresenteerd.