9

Financiën

Nr.

Doel

Productgroep

Rekening 2017

Begroting 2017 na wijziging

Begroting 2017 primitief

Rekening 2016

Lasten

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting

Algemene uitkering

-

-

-

-

Algemene baten en lasten

117.842

3.055.549

3.137.129

63.652

Overhead

13.437.320

13.921.449

12.601.032

39.148.540

9.1.3

Beheersbare schuldratio

Overige financiële middelen

-475

696

696

5.546

Geldleningen en uitzettingen

796.135

916.666

916.666

12.877.680

9.2.1

Kostendekk. heffingen, rechten en leges

Gemeentelijke belastingen

290.416

232.293

232.293

362.153

9.2.2

Acceptabele woonlasten

Uitvoering Wet WOZ

488.332

388.400

388.400

343.604

Onroerende zaakbelasting

101

-

-

-

Totaal lasten

15.129.673

18.515.053

17.276.216

52.801.174

Baten

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting

Algemene uitkering

-54.794.977

-54.424.485

-53.317.775

-54.195.945

Algemene baten en lasten

-4.984

-4.915

-4.915

-88.520

Overhead

-398.309

-208.505

-5.775

-34.858.738

9.1.3

Beheersbare schuldratio

Overige financiële middelen

-157.280

-107.000

-107.000

-168.147

Geldleningen en uitzettingen

-1.267.457

-1.188.432

-1.188.432

-16.093.416

9.2.1

Kostendekk. heffingen, rechten en leges

Gemeentelijke belastingen

-4.427.750

-4.062.667

-4.062.667

-4.415.852

9.2.2

Acceptabele woonlasten

Uitvoering Wet WOZ

-

-

-

63.217

Onroerende zaakbelasting

-10.878.034

-11.185.100

-10.885.100

-10.713.785

Totaal baten

-71.928.790

-71.181.104

-69.571.664

-120.471.187

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

-56.799.118

-52.666.051

-52.295.448

-67.670.013

Onttrekking aan reserves

-1.349.298

-1.614.577

-882.100

-1.202.639

Toevoeging aan reserves

771.700

916.700

756.700

2.128.691

Gerealiseerd resultaat

-57.376.716

-53.363.928

-52.420.848

-66.743.961

Gerealiseerd resultaat ten opzichte van de begroting na wijziging: € 4.012.788 voordeel

Begroting

Begroting

Rekening

2017 na

2016

Rekening

2017

wijziging

primitief

2016

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

-56.799.118

-52.666.051

-52.295.448

-67.670.013

Af: Algemene dekkingsmiddelen

70.191.715

69.779.252

68.372.542

71.666.460

Overhead

-13.039.011

-13.712.944

-12.595.257

0

Saldo programma 9 volgens het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

353.586

3.400.257

3.481.837

3.996.447