Het begrotingsjaar 2017 is gestart met de vaststelling van de Programmabegroting 2017 op 10 november 2016. Na verwerking van de septembercirculaire 2016 bedroeg het saldo van de begroting 2017 € 203.000 positief.
Het saldo ná vaststelling van de 1e en de 2e tussentijdse rapportage 2017 en de gevolgen van de mei- en septembercirculaire 2017 bedroeg € 565.000 negatief.
Het begrotingsjaar 2017 wordt uiteindelijk afgesloten met een positief saldo van bijna € 5,9 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door een nadeel van € 623.000 op de beschikbare budgetten ten behoeve van jeugdzorg en voordelen op grondexploitaties (€ 2,4 miljoen) en de nog te reserveren opbrengst van precariobelasting van € 2,96 miljoen. Eerder hebben we aangegeven dat we de extra opbrengst van de precario van elektriciteit en water apart zullen reserveren totdat we zekerheid hebben of deze opbrengsten zeker zijn (afhankelijk van rechtzaken bij andere gemeenten).

Bedragen
(x € 1.000.000)

Rekening

Begroting ná wijziging

Begroting primitief

Gerealiseerd totaal van baten en lasten

2,5

V

4,3

N

1,7

N

Inzet reserves

3,4

V

3,7

V

1,9

V

Gerealiseerd resultaat 2017

5,9

V

0,6

N

0,2

V

De uitwerking per programma vindt u in het overzicht van baten en lasten.

In voorgaande boekjaren zijn reserves gevormd die ingezet kunnen worden als dekking voor uitgaven die gekoppeld zijn aan deze reserves. In 2017 zijn per saldo reserves ingezet voor een bedrag van ruim € 3,4 miljoen. Dit heeft eveneens een voordelig effect op het gerealiseerd resultaat.

Als onderdeel van de vaststelling van de jaarrekening stelt het college van B&W de raad voor:

 • het gerealiseerde resultaat volgens het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening van positief € 5.914.252,- toe te voegen aan de algemene reserve;
 • in te stemmen met de voorstellen tot bestemming van het rekeningresultaat zoals opgenomen in de bijlage bij dit raadsvoorstel en € 3.705.300 toe te voegen en € 829.780 te onttrekken aan bestaande of nieuw te vormen bestemmingsreserves;
 • het hiervoor genoemde bedrag van € 2.875.520,- te onttrekken aan de algemene reserve.

Per saldo wordt dus € 3.038.732 toegevoegd aan de algemene reserve (€ 5.914.252 -/- € 2.875.520).

De belangrijkste verschillen tussen begroot en werkelijk gerealiseerd resultaat zijn hieronder samengevat. Positieve en negatieve verschillen die elkaar opheffen, bijvoorbeeld kosten die gedekt worden door een onttrekking uit een reserve, zijn in onderstaande samenvatting niet opgenomen. Indien een voor- of nadeel structureel van aard is wordt dit verwerkt in de Programmabegroting 2019.
Voor de meer gedetailleerde toelichtingen verwijzen wij u graag naar "Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2017".

De meest omvangrijke financiële nadelen zijn:
Programma 1 "Deelname aan de samenleving"

 • 1.3.2 Stimulering werkgelegenheid en arbeidsplaatsen
  • Afbouw van Presikhaaf Bedrijven en overdracht van bedrijfsactiviteiten aan Scalabor BV: € 840.000 nadeel
 • 1.4.1 Passende voorzieningen voor de jeugd
  • Verstrekken jeugdhulpvoorzieningen - Zorg in natura (ZIN): € 1.147.800 nadeel

De ontwikkelingen die een gunstige invloed hadden op het financiële resultaat zijn onder meer:
Programma 1 "Deelname aan de samenleving"

 • 1.2.3 Verstrekken uitkeringen
  • Bijstandsvoorzieningen thuiswonenden: € 584.000 voordeel.
 • 1.4.1 Passende voorzieningen voor de jeugd
  • Verstrekken jeugdhulpvoorzieningen - PGB: € 525.000 voordeel

Programma 3 "Bedrijvigheid"

 • 3.2.1 Stimulering uitbouw glastuinbouw en agrobusiness
  • Vrijval Verliesvoorziening GR Bergerden: € 1.457.000 voordeel
  • Herstructurering glastuinbouw Huissen/Angeren: € 944.400 voordeel

Programma 9 "Financiën"

 • 9.1.1 Sluitende meerjarenbegroting / 11.2.1 Kostendekkende heffingen, rechten en leges
  • De reservering van de onzekere opbrengst precariobelasting geschiedt middels resultaatbestemming; € 2.666.700 voordeel;
  • Extra opbrengst precariobelasting: € 298.700 voordeel
  • Totaal € 2.965.400 voordeel