Per 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op gemeente Lingewaard.  Het voor de gemeente Lingewaard toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 181.000. Het algemeen bezoldigingsmaximum is hier van toepassing.  In 2017 zijn geen inkomens verstrekt die uitgaan boven deze norm.

Naam

Peters P.J

Wijnia J.

Greep T.G.L.

Functiegegevens

Griffier

Gemeente-
secretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2017

3/5 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking

ja

ja

Individueel WNT-maximum

181.000

181.000

Beloning

51.470

108.892

Belastbare onkostenvergoedingen

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

8.055

16.593

Subtotaal

59.525

125.485

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

0

0

Totaal bezoldiging 2017

59.525

125.485

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband 2015 (in fte)

1,0

1,0

Beloning

100.653

81.612

Belastbare onkostenvergoedingen

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

13.806

10.690

-/- Onverschuldigde betaling *

0

-/- 568

Totaal bezoldiging 2016

114.459

91.734

Leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking

Naam

Karens J.

Functiegegevens

Interim-griffier

Kalenderjaar

2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017

6/1 – 5/5

Aantal kalendermaanden functievervulling
in kalenderjaar

5

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar

176

Maxima op basis van de normbedragen
per maand

122.500

Individueel toepasselijk maximum
gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

57.024

Bezoldiging

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief

Ja

Bezoldiging in de betreffende periode

36.450

Totale bezoldiging gehele periode
Kalendermaand 1 t/m 12

36.450

(-/-) Onverschuldigd betaald bedrag

0

Totale bezoldiging , exclusief BTW

36.450

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

* In 2016 is een gratificatie van € 568 bruto verstrekt aan de griffier de heer Greep die daar volgens artikel 2.11 van de “ Wet normering bezoldiging  topfunctionarissen publieke en semipublieke sector” niet voor in aanmerking komt. Het betreft hier een onverschuldigde betaling. De gratificatie is teruggevorderd en betrokkene heeft het bedrag terugbetaald.