7

Beheer en onderhoud

Nr.

Doel

Productgroep

Rekening 2017

Begroting 2017 na wijziging

Begroting 2017 primitief

Rekening 2016

Lasten

7.1.1

Onderhouden en beheren infrastructuur

Wegen, straten en pleinen

4.711.862

4.447.142

4.237.442

4.955.837

Verkeersmaatregelen

299.763

319.392

319.392

385.320

Kunstwerken

37.889

49.188

25.415

41.808

Speeltuinen en speelweiden

215.856

213.159

213.159

347.745

Begraven

454.450

248.677

250.527

388.503

Veerdiensten

10.189

9.828

9.828

13.749

7.1.2

Onderhouden en beheren groen

Natuurbescherming

-

-

-

5.810

Park Lingezegen

309.939

272.102

272.102

406.413

Openbaar groen onderhoud

2.093.432

2.169.672

1.985.672

2.304.977

Recreatiegebieden

2.034

8.890

8.890

16.661

7.1.3

Onderhouden en beheren gebouwen

Brandweerposten / onderhoud

36.178

60.165

60.838

13.669

Basisonderwijs huisvesting (openb)

401.812

363.390

176.304

362.644

Basisonderwijs huisvesting (bijz.)

832.956

858.827

858.827

1.279.234

Speciaal onderwijs huisvesting

91.601

89.406

89.406

121.114

Voortgezet onderwijs Huisvesting

695.703

661.828

624.895

922.826

Onderhoud en beheer sport (binnen)

693.630

875.432

797.189

937.677

Onderhoud en beheer sport (buiten)

1.345.046

1.206.484

1.769.029

1.794.064

Sociaal-cultureel werk

14.297

55.499

56.070

16.631

Kinderopvang onderhoud

159.835

156.037

159.179

228.499

Dorpshuizen / beheer

35.174

37.590

37.225

48.258

Overige eigendommen

778.589

986.733

939.163

1.413.052

Onderhoud Kunst

362

947

947

2.110

Monumenten onderhoud

245.259

298.450

145.674

15.041

Onderhoud en beheer sport algemeen

34.414

32.805

32.805

21.063

Onderhoud en beheer zwembaden

145.351

148.975

148.975

226.593

Beheer gebouwen algemeen

19.710

19.710

19.710

7.470

Gezondheidszorg / controle

13.828

12.700

12.700

29.607

7.2.1

Zorgen goede waterkwaliteit en berging

Waterpartijen

174.390

176.040

180.000

188.823

Riolering en waterzuivering

3.692.765

3.675.124

3.688.329

4.254.158

7.2.2

Bestrijden gladheid

Wegen, straten en pleinen (gladheid)

200.814

170.709

170.709

246.862

7.2.3

Verwerken huishoudelijk afval

Afvalstoffen

3.334.988

3.408.303

3.013.601

3.221.613

7.3.1

Behandelen meldingen

Behandelen meldingen

30.000

30.000

30.000

84.000

7.3.2

Adoptie(geheel of gedeelte)door inwoners

Dierenparken

22.539

22.956

15.426

27.501

Groen- en reststroken

167.998

59.900

59.900

201.137

Totaal lasten

21.302.651

21.146.059

20.409.327

24.530.470

Baten

7.1.1

Onderhouden en beheren infrastructuur

Wegen, straten en pleinen

-226.244

-115.400

-143.400

-71.915

Verkeersmaatregelen

-2.953

-

-

-816

Kunstwerken

-

-

-

-

Speeltuinen en speelweiden

-41

-50

-50

9

Begraven

-281.572

-200.000

-200.000

-234.389

Veerdiensten

-

-

-

-

7.1.2

Onderhouden en beheren groen

Natuurbescherming

-

-

-

-

Park Lingezegen

-36.877

-41.329

-41.329

-43.957

Openbaar groen onderhoud

-226.955

-222.000

-222.000

-220.427

Recreatiegebieden

-1.026

-400

-400

-1.021

7.1.3

Onderhouden en beheren gebouwen

Brandweerposten / onderhoud

-

-

-

-

Basisonderwijs huisvesting (openb)

-

-

-

-1.050

Basisonderwijs huisvesting (bijz.)

-3.348

-

-

-4.557

Speciaal onderwijs huisvesting

-

-

-

-2.179

Voortgezet onderwijs Huisvesting

-6.416

-

-

-

Onderhoud en beheer sport (binnen)

-7.945

-

-

-8.950

Onderhoud en beheer sport (buiten)

-189.878

-

-

-38.000

Sociaal-cultureel werk

-

-

-

-

Kinderopvang onderhoud

-

-

-

-

Dorpshuizen / beheer

-2.536

-

-

-

Overige eigendommen

-112.592

-75.320

-30.720

-113.980

Onderhoud Kunst

-

-

-

-

Monumenten onderhoud

-

-

-

-

Onderhoud en beheer sport algemeen

-

-

-

-

Onderhoud en beheer zwembaden

-19.085

-14.070

-14.070

-9.396

Beheer gebouwen algemeen

-

-

-

-

Gezondheidszorg / controle

-

-

-

-

7.2.1

Zorgen goede waterkwaliteit en berging

Waterpartijen

-3.472

-

-

-

Riolering en waterzuivering

-4.756.155

-4.873.017

-4.884.017

-4.688.956

7.2.2

Bestrijden gladheid

Wegen, straten en pleinen (gladheid)

-443

-

-

-756

7.2.3

Verwerken huishoudelijk afval

Afvalstoffen

-4.634.024

-4.446.302

-4.231.500

-4.207.782

7.3.1

Behandelen meldingen

Behandelen meldingen

-

-

-

-

7.3.2

Adoptie(geheel of gedeelte)door inwoners

Dierenparken

-

-

-

-

Groen- en reststroken

-351.982

-243.400

-243.400

-205.874

Totaal baten

-10.863.543

-10.231.288

-10.010.886

-9.853.996

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

10.439.108

10.914.771

10.398.441

14.676.474

Onttrekking aan reserves

-1.442.521

-1.945.952

-1.478.785

-2.092.888

Toevoeging aan reserves

1.057.543

840.004

996.904

849.981

Gerealiseerd resultaat

10.054.130

9.808.823

9.916.560

13.433.567

Gerealiseerd resultaat ten opzichte van de begroting na wijziging: € 245.307 nadeel

Begroting

Begroting

Rekening

2017 na

2016

Rekening

2017

wijziging

primitief

2016

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

10.439.108

10.914.771

10.398.441

14.676.474

Af: Algemene dekkingsmiddelen

225.476

222.000

222.000

219.697

Saldo programma 7 volgens het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

10.664.584

11.136.771

10.620.441

14.896.171